ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

រោង កុ​រ និង​ច អាច​មាន​ទ្រព្យ​ហូរ​ចេញ​ក្នុង​ខែ​១១​នេះ​

85

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិន​ជា​អ្នក​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​ខាងលើនេះ អ្នក​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ខែ​១១​នេះ ព្រោះ​អ្នក​អាច​មាន​ទ្រព្យ​ហូរ​ចេញ​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឆ្នាំ​រោង​​ក្នុង​ខែ​១១​នេះ លាភ​អ្នក​អាច​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ ដោយ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​មិន​ប្រយ័ត្ន ទ្រព្យ​អាច​ហូរ​ចេញ​ក្រៅ​បាន​។ ដូចនេះ អ្នក​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ពី​រឿងនេះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងទៀត នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​សហការ​ជាមួយ​អ្នកដទៃ បើ​អ្នក​មិន​យល់​ច្បាស់​ពី​គំរោងការ​ទាំងនោះ អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើ​ឡើយ ព្រោះ​អ្នក​អាច​ត្រូវបាន​គេ​បោក​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ​កុរ​​ក្នុង​ខែ​១១​នេះ ថ្វី​ត្បិត​តែ​លាភ​អ្នក​មើល​ទៅ​ល្អ ក៏​ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​ជួប​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ច្រើន​ក្នុង​មុខរបរ​។ លុយ​ដែល​អ្នក​បណ្តាក់ទុន អាច​នឹង​យក​វិញ​មិន​បាន​។ ដូចនេះ អ្នក​គួរតែ​គិត​ឲ្យបាន​ល្អិតល្អន់​មុននឹង​ដំណើរការ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំច​​ក្នុង​ខែ​១១​នេះ អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើ​ការបណ្តាក់ទុន​លើ​ផែនការ​ធំៗ​ឡើយ​។ ប្រសិន​ជា​អ្នក​មិន​ប្រយ័ត្ន នោះ​ទ្រព្យ​អ្នក​នឹង​អាច​ហូរ​ចេញ ដោយ​គ្មាន​ថ្ងៃ​ហូរ​ចូល​វិញ​ឡើយ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!