ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ព្រោះតែជីវភាពហ៊ាន ប្រថុយជីវិតឡើងយកឃ្មុំនៅទីភ្នំដ៏ខ្ពស់ដែលអាចយកមកលក់នៅក្នុងតម្លៃដែរនឹកស្មានមិនដល់…

140

យើងដឹងហើយថាទំរំាតែមានចេញជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ មួួយ១លីត្រ មួួយ១លីត្រមិនមែនជាភាពងាយស្រួសទេ។ជាក់ស្តែងអ្នកស្រុកក្នុងភូមិមួយ(គូឡុង) នៃប្រទេសណេប៉ាបានប្រកបមុខរបរឡើងភ្នំដើម្បីយកឃ្មុំ។ពួកគាត់ត្រូវឡើងភ្នំខ្ពស់ៗ ប្រថុយគ្រោះថា្នក់ ប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែល ពួកគាត់អាច -បា-ត់-ប-ង់-ទំា-ង-ជី-វី-ត ដើម្បីយកឃ្មុំទៅលក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ បើនិយាយពីប្រាក់ចំនូលដែលពពួកគាត់ទទួលពីការលក៉ទឹកឃ្មុំ គឺមានចំនួួនច្រើនគួរសម ។ ពួកគាត់អាចទទួលបាន ៥០០០ដុលារ ទៅ៦០០០ដុលារ ក្នុងមួយខែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការងារនេះល្អសំរាប់ពួកគាត់ប៉ន្តែប្រសិនបើគាត់គ្មានបច្ចេកទេសទេពួកគាត់ត្រូវសត្វឃ្មុំទេច រឺឆ្លាក់ពីលើកកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ ។និយាយរួមមកការងារនេះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចុះប្រិយមិត្តចង់ប្រកបមុខរបរនេះអត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!