ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

យុ ទ្ធ សា ស្ត្រជួ យឱ្យ អ្ន ក ស ម្រេ ច កា .ម បានច្រើនជាង ១០ដង

74

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កា រ រួ .ម ភេ .ទ អាចជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យ ជាពិសេសនៅពេលស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម។ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់រឿងទាំងអស់ទេ ការស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម ខ្លះអាចធ្វើឱ្យអ្ន កលែ ងមានក្តីសុ ខតទៅទៀតបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លះអាចមានភាពអស្ចារ្យស្របពេលដែលខ្លះទៀ តបា ត់ប ង់ភា ពមានក្តីសុខ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗអាចជួយឱ្យអ្ន ក ស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម បានច្រើនជាង ១០ដង ដោយគ្រាន់តែប្រើដង្ហើម។ ការដកដង្ហើមវែងៗអាចជួ យដ ល់ ជី វិ ត ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់អ្នកបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដ កដ ង្ហើ ម វែងៗ៖ មនុ ស្សយើងភាគច្រើនដ កដង្ហើ មខ្លីៗ។ តើអ្ន កឧស្សាហ៍ដ កដ ង្ហើ ម វែ ង ៗញឹ កញា ប់ប៉ុ ណ្ណា ? មិនសូវញឹកញាប់ទេមែនទេ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដកដង្ហើមវែងៗធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង គួបផ្សំជាមួយនឹងការចេះប្រើតិចនិចក៏ជាមធ្យោបាយមួយ ធ្វើឱ្យការស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម បានកាន់តែប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិទ្ធិភាពរបស់វា៖ វាជួយឱ្យអ្នកបានស្រួលខ្លួន និងកាត់បន្ថ យភា ព តា នតឹ ង៖ ការដកដង្ហើមវែងៗអាចជួយឱ្យអារម្មណ៍បានធូរស្បើយ និងបានស្រួលក្នុងខ្លួន ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោ ងច ង់ រួ .ម ភេ .ទ បន្ទាប់ពីការងារហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមិនត្រឹមតែអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតា នតឹ ងប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏អា ចជួយសម្រួលសា ច់ ដុំ ឆ្អឹ ងត្រ គាករបស់អ្ន ក អាចឱ្យលំ ហូរឈា មបានច្រើនទៅកាន់តែអា អូ ន តូ ច របស់អ្ន ក ទ្វា រ មា ស និងកន្លែ ង ឆ្តេ .ញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើនការលំហូរ ឈា ម ជាពិសេសត្រ ង់ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ របស់អ្ន ក៖ នៅពេលអ្ន កដ កដ ង្ហើ មវែ ងៗ រា ងកាយរប ស់អ្ន កនឹងទទួលបានខ្យល់អុកស៊ីសែនបានច្រើន ដែលធ្វើឱ្យមានកំណើននៃការលំហូរ ឈា ម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលអ្ន កមា ន ស ម្រើ ប បរិមាណលំហូរ ឈា មជា អតិបរិមាទៅកាន់តែប្រ ដា ប់ ភេ .ទ របស់អ្នក។ ការកើ នឡើងនៃលំ ហូរឈា មទៅឱ្យ ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ អាចធ្វើឱ្យអារម្មឱ្យកាន់តែពុះ ក ញ្ជ្រោ លខ្លាំ ងឡើង ហើយអាចបញ្ចេញសកម្មភា ពបានប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីដែលច្រើនជាងនេះ វាក៏អាចជួ យបង្កើនអា រម្មណ៍ស ម្រើ បរបស់អ្ន កកាន់តែខ្លាំ ងឡើង ដូច្នេះធ្វើឱ្យ កា រ រួ .ម ភេ .ទ របស់អ្នកបានយូរ និងទទួ លបានក្តីសុ ខច្រើនឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយប ញ្ចេញអ័ រម៉ូ ន៖ ក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ រឿងមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែពុះ ក ញ្ជ្រោ លខ្លាំ ងឡើ ង ប្រសិនបើអ្នកមានទំនា ក់ទំន ង ជាមួ យនឹងគូស្នេហ៍របស់អ្នក។ ទំ នាក់ទំនងនេះកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក ដោយសារតែការប ញ្ចេ ញអ័ រ ម៉ូ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលអ្ន កដ កដង្ហើមវែ ង អុកស៊ីសែនក្នុងឈា មមា នការកើ នឡើង ជួ យបង្កើនការប ញ្ចេ ញ អ័ រម៉ូ ន ធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែមានក្តីសុខ ស្រួ លក្នុ ងខ្លួ ន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយផ្តោតអារម្មណ៍អ្នកទៅតែនឹងភាពមានក្តីសុខ និងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង៖ តាមការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា ក្នុងពេលកំ ពុ ង រួ .ម ភេ .ទ មនុស្សស្រីតែងតែមិនផ្តោតអារម្មណ៍លើកា រ រួ .ម ភេ .ទ ឡើយ នៅពេលបុរសកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាហេតុផលមួយដែលមនុស្សស្រីមិ ន អា ចស ម្រេ .ច ទឹ .ក កា .មបាន ឬគ្មា ន អា រម្ម ណ៍ស ម្រើ .ប ត ទៅទៀត ។ ការដកដង្ហើមវែងៗចូលទៅក្នុងពោះ និងតំបន់ឆ្អឹ ង ត្រគា កអាចជួ យឱ្យខាង ស្រីផ្តោ តអា រម្ម ណ៍លើរាល់សកម្មភាព និងមានអារម្មណ៍ស ម្រើ .បឡើ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របៀបដកដង្ហើម៖ អ្នកឯកទេសផ្នែកយូហ្គា លោកស្រី Ronja Sebastian បានពន្យល់ពីរបៀបដកដង្ហើម ដើម្បីបង្កើនអារម្មណ៍សម្រើបទទួលបានការស ម្រេ .ច ទឹ .ក កា .ម កាន់តែខ្លាំងឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំហ៊ានទី ១៖ ដកដង្ហើមតា មមា ត់របស់អ្ន ក។ វិធីនេះអាចជួយសម្រួលដ ល់ ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ និង ពោះក្រោ មរបស់អ្នកឱ្យបានប្រសើរឡើងវិញ, ជួយឱ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតឡើងជុំវិញខ្លួនអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ប្រសិនបើដៃ គូ រ បស់អ្ន ក ប៉ះ អ្ន ក ឬប្រសិនបើស្បែករបស់គា ត់ត្រ ដុ សនឹងស្បែ ក របស់អ្ន ក, ការដកដង្ហើមវែងៗអាចជួយបង្កើនសកម្មភាពទាំងនោះឱ្យកើតឡើងបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំហ៊ានទី ២៖ នៅពេលអ្នកស្រូបដង្ហើមចូលក្នុងដើមទ្រូង និងនៅពេលអ្នកដកដង្ហើមចេញពីដើមទ្រូងវិញ។ អ្នកនឹងអាចមានក្តីសុខជាមួយគ្នាបានម្តងហើយម្តងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំហ៊ានទី ៣៖ ច្របាច់សាច់ដុំឆ្អឹងត្រ គា ករបស់អ្ន កថ្ន មៗ នៅពេលអ្នកដកដង្ហើមចេញ។ នេះអាចធ្វើឱ្យការស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម បានច្រើនដង មានក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថា អ្នកមិនត្រូវច្របាច់វាខ្លាំងពេកទេ ត្រូវថ្នមៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកអាចអនុវត្តការដកដង្ហើមបែបនេះ នៅពេលអ្នកកំ ពុ ង រួ .ម ភេ .ទជាមួយគូស្នេហ៍របស់អ្នក ឬនៅពេលអ្នកនៅតែម្នាក់ឯង។ ក្បាច់សិ .ចល្អ ៗគួរតែសា កល្ប ងការដកដង្ហើមបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គំនិតគួរយល់ដឹង៖ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា នេះពិតជាច្រើនខ្លាំងពេកសម្រាប់អ្នក នៅពេ លកំ ពុង រួ .ម ភេ .ទ, វិធីល្អត្រូវប្រើតិចនិចនេះ ដោយដកដង្ហើមឱ្យបានវែងៗ នៅពេលអ្នកជិតនឹងឈានដល់ចំណុ ចកំពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដកដង្ហើ មវែ ងៗនឹងជួយឱ្យការស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .មរបស់អ្នកបានច្រើនដង និងបានរយៈពេលយូ រ ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


error: Content is protected !!