ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ចេញ នោ ម ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពី រួ .ម ភេ .ទ

123

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម អ្នកប្រាកដជាមិនចង់ឱ្យវាកើតឡើងម្តងទៀតឡើយ។ សកម្មភាពមួយដែលធ្វើឱ្យមនុស្សអាច ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម បានគឺ ការ ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្នកអាចចៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដោយទៅ នោ មបន្ទាប់ពី រួ .ម ភេ .ទ រួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដឹងទេថា នៅពេលអ្នក ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម វាធ្វើឱ្យក្រហាយ ទ្វា រ តូ ច និង ឈឺ ចា ប់ នៅពេលអ្នក នោ ម ហើយនេះជាអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកត្រូវតែ នោ ម មិនអាចគេចផុតបានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹ ក នោ ម របស់អ្នកអាចមានពណ៌ស្រអាប់ ឬមាន ឈា ម មកជាមួយផងដែរ។ អ្នកអាចនឹងមានអាការៈឈឺខ្នង ឬគ្រុនក្តៅ និងរងារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរចៀសវាងពីការ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាធម្មតា ជំ ងឺ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម អាចព្យាបាលជា ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរសាកល្បងចង់បានវាឡើយ។ ជំងឺនេះធ្វើឱ្យអ្នកមានការ ឈឺ ចា ប់ ខ្លាំ ង។ ផលវិបាកអាចលើសពីការ ឈឺ ចា ប់ ទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការមិនបានព្យាបាល ជំ ងឺ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម ឱ្យបានទាន់ពេល អាចបណ្តាលឱ្យ ខូ ច តម្រងនោម និងប្លោកនោម។ ហើយវាក៏អាចឆ្លង រា ត ត្បា ត មេ រោ គ ទៅដល់សរសៃឈាមផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺនេះអាចនឹងពិបាកព្យាបាល ហើយអាចធ្វើឱ្យមនុស្សពិបាក ឬ ស្លា .ប់ បាន។ ការព្យាបាលជំងឺ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម អាចនាំឱ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាំអង់ទីប្យូទិចអាចធ្វើឱ្យមនុស្សជួបនឹងបញ្ហាក្រពះដូចជា៖ ក្អួតចង្អោរ និងរាករូស។ វាអាចបណ្តាលឱ្យស្ត្រី ឆ្ល ង មេ រោ គ ផ្សិ ត។ ការទទួលទានថ្នាំអង់ទីប្យូទិចនឹងមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិនបើមនុស្សប្រើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុនាំឱ្យឆ្លង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់ នោ ម៖ ជាធម្មតា បណ្តាលមកពីបាក់តេរីក្នុងអាហារ ដែលបានរស់នៅក្នុងបំពង់ក្រពះ និងពោះវៀន។ បាក់តេរីនេះបានចេញពី គូ ថ របស់អ្នក រួចចូលទៅក្នុងបំពង់ នោ ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីមួយដែលបាក់តេរីអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងចម្ងាយខ្លីបែបនេះគឺ នៅពេលអ្នកជូតសម្អាតពីក្រោយមកមុខ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បង្គន់រួច។ ចាប់ពីពេលនោះមក បាក់តេរីអាចចូលទៅក្នុងប្លោកនោម, តម្រងនោម និងសូម្បីតែសរសៃឈាមរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ ការ រួ .ម ភេ .ទ អាចឆ្លងបាក់តេរីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបាន។ ដូច្នេះមិនថា អ្នកចង់ ឱ ប ថើ ប គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណា ឬចង់គេងបន្ទាប់ពីមានក្តីសុខរួច អ្នកត្រូវក្រោកឡើង រួចទៅ នោ ម ជាមុនសិន។ វាអាចជួយបញ្ចេញបាក់តេរីតាមរយៈបំពង់ នោ ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នក ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្នុងបំពង់នោ ម៖ ត្រូវទៅជួបនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឱ្យបានឆាប់កាន់តែល្អ។ ការទៅគ្លីនិកជាជម្រើសមួយដ៏ល្អ ព្រោះគេអាចពិនិត្យមើលអ្នកបានលឿនរហ័ស។ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រញាប់ប្រញាល់ពិនិត្យ ទឹ ក នោ ម របស់អ្នក បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលបានថ្នាំអង់ទីប្យូទិច។ ទទួលទានថ្នាំឱ្យអស់តាមការណែនាំ៕


TAG


error: Content is protected !!