ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

កំពូល ក្បា ច់ ទាំង ៦ ធ្វើឲ្យ ប្រុ ស ៗ អ ន់ ច ង់ ពេលបានសាកល្បងហើយ

80

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលខ្លះអ្នកចង់បង្កើតសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយ ហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះលើ បុ រ ស ដែល ខ្លាំ ង រឿ ង លើ គ្រែ។ ខាងក្រោមជាក្បាច់ទាំង៨ដែលងាយស្រួលបំផុតធ្វើឲ្យ អា អូ .ន តូ .ច បុ រ ស បា ក់ លោ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១. ក្បា ច់ ចុ ក និងត្រឡប់គាស់ឆ្នុកដប ស្រា៖ ក្បា ច់ នេះតម្រូវឲ្យខាង ប្រុ ស គេងផ្ងា រួច អ្ន ក ឡើងជិះពីខាងលើតែបែរខ្នង បែរមុខទៅខាង ជ ង្គ ង់ របស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកអ្នក កា ច់ ខ្លួ ន និងងើយក្បាលខិតទៅជិតមុខរបស់ គា ត់។ ចាប់ផ្ដើម កិ ន គា ត់ ដូចអ្នកព្យាយាមគាស់ ឆ្នុ ក ចេញពីដប ស្រា ជាមួយ នឹងប្រដាប់គាស់គម្របដែលខូចអញ្ចឹង (ផ្ទាត់ប្លក់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. មួយ, ពីរ ផាច់៖ នេះមិនមែនជា ក្បា ច់ អីនៅក្នុង ក្បា ច់ ផ្សេងៗនោះទេ វាគឺជាវិធីដើម្បីបំបាត់ ភា ព តា ន តឹ ង នៃភាពស្និទ្ធស្នាល។ បន្ទាប់ពីធ្វើការពេញ១ថ្ងៃ ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ដុតភ្លើងទៀន និងបើកចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តជាមួយសម្លេងតិចៗល្មម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកឲ្យគាត់ឈរធម្មតាដោយបើក អា អូ .ន តូ .ច ឲ្យអ្នកនូវអេឡង់មួយពេញ លេញ អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើម ស្ទៀ ប អ ង្អែ .ល បន្តិចឲ្យគាត់លង់អារម្មណ៍បន្តិច ក៏លេងមួយដៃឬពីរឲ្យចំគោលដៅតែម្ដង។ នេះពិតជាការទទួលគាត់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ប្រើដៃ៖ មិនមែនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅផ្ទះទេអី? វាគឺល្បិចនៃកា រ វា យ បំបែកមួយដែលបរុសគ្រប់រូបមិននឹកស្មានដល់ថា មានថ្ងៃនេះនោះឡើយ ហើយទទួលទាំង ទឹ ក ភ្នែ ក ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះគឺអ្នករើសយកជម្រើសនៃភាពស្និទ្ធស្នាលមួយ ដោយប្រើ មា ត់ លា យ នឹងដៃដ៏ប៉ិនប្រសព្វរបស់អ្នក ធ្វើឲ្យ គា ត់ ដល់នូវកម្រិតកំពូលមួយដែលគ្មានដែនកំណត់ គឺថាអ្នកមិនឈប់ និងមិនបន្ថយល្បឿននោះឡើយ រហូតដល់ អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់ខ្មកតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ទឹកកក្ដៅ៖ លេងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពគឺជាវិធីងាយស្រួល និងផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយ និងអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាលក្ខណៈមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗនៅក្នុងបន្ទប់ គេងអញ្ចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដុំទឹកកកមួយដុំដាក់នៅលើ លិ .ង្គ របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហាក់មាន អារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យ និងស្និទ្ធស្នាល។ ត្បិតអីទឹកកកត្រជាក់តែភាពពិតបានដុតបំផ្លាញស្បែក អា អូ .ន តូ .ច របស់ គាត់ឡើងក្រ ញ ង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ម៉ាស្សាសាច់ក្រក់ពីដុំ៖ បរុសភាគច្រើននឹងប្រាប់អ្នកថាពួកគេចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ ពេលដែលនៅខាងក្រៅផ្ទះនោះ។ ដូច្នេះក្រោយពេលអ្នកមានឱកាសបែបនោះ គឺអ្នកឲ្យគាត់ គេ ង ផ្កា ប់ មុខចុះទៅនឹងឥដ្ឋការ៉ូ (ឬដីរឹង)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកចាប់ផ្ដើមម៉ាស្សា គា ត់ និយាយបែប ស៊ិ .ច ជាមួយគាត់ ដើម្បីឲ្យគាត់ ដា ស់ អារម្មណ៍ឡើង រួចប្រើ អ ណ្ដា .ត របស់អ្នកទៅលើស្មា ខ្នង សា ច់ គូ ថ និងបើអាចយកអណ្ដាត រា វគូ ថ និងសាច់ក្រក២ដុំនោះទៀតនោះគឺរឹតតែជួយឲ្យគោលដៅរបស់អ្នកបាន សម្រេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មាន អា អូ .ន តូ .ច ក៏មានការកំរើកឡើងរឹង នោះជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកមែនទែនសម្រាប់អ្នក វា .យ ក ម្ទេ .ច ដោយសង្កត់ គូ ថ របស់ គា ត់ ចុះក្រោមទាំងគាត់ភ្លេចខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះគាត់នឹងដល់នូវភាព ឈឺ ចា ប់ មួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ ស្រ ក់ ទឹ ក ភ្នែ .ក ទាំងកំពុងតែឡើងជិតដល់ ឋា នទេវលោកទៅហើយនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ចក្រវាឡក្រឡាប់ចាក់៖ នេះអ្នកបបួលគាត់ប្ដូរទិសដៅ និងទម្រម្ដងដោយប្រើកៅអីមកជំនួសវិញ។ ឲ្យគាត់អង្គុយលើកៅអីឲ្យស្ងៀម បន្ទាប់មកអ្នកអង្គុយពីលើក្នុង ភ្លៅ របស់គាត់ ដោយបែរមុខទៅ រ ក គាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណើរការបែបនេះបានមួយសន្ទុះអ្នកចាប់ផ្ដើមប្ដូរទិសដៅជាមួយនឹង ការគៀប ជើ ង ជាប់ករបស់ខាង ប្រុ ស រួចទំលាក់កាច់ខ្លួនរបស់អ្នកចុះ ក្រោមពេញមួយទំហឹង។ វាហាក់ដូចជាអ្នកបាន ប្រ លេះខ្នែងដើមថ្នាំដែលកំពុងតែលាស់មក ដូច្នេះដែរ៕


TAG


error: Content is protected !!