ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ហេតុអ្វីបានជាស្នេហ៍គ្រាដំបូង មានន័យសម្រាប់អ្នកខ្លាំងម្លេះ?

25

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សតែងតែចង់ដឹងថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ស្នេហាគ្រាដំបូងមិនអាចបំភ្លេចបាន និងមូលហេតុអ្វីបានជាស្នេហាគ្រាដំបូងវាពិសេសខ្លាំងម្លេះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥទ្ធិពលនៃស្នេហាគ្រាដំបូងបានបន្សល់ទុកក្នុងចិត្ត និងបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាក់មានលក្ខណៈធំធេងបំផុត។ វាបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្ត និងបានផ្លាស់ប្តូរមនុស្សជារៀងរហូតមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំភ្លេចស្នេហាគ្រាដំបូងបានឡើយ មិនថាវាត្រូវបញ្ចប់ដោយរបៀបណាទេ។ វាជាស្នេហាវ័យក្មេង តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុត គ្មានអ្វីអាចលុបវាចេញពីការចងចាំបានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនថានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឈានដល់ដំណាក់កាលណានោះទេ តែបទពិសោធន៍ស្នេហាគ្រាដំបូងតែងតែមានកន្លែងពិសេសរបស់វាដក់ជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ បែ ក បា ក់ ស្នេហាគ្រាដំបូង ជារឿងមួយ ឈឺ ចា ប់ ខ្លាំងបំផុត។ ហេតុអ្វីបានជាស្នេហ៍គ្រាដំបូងពិសេសខ្លាំងយ៉ាងនេះ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា ស្នេហ៍គ្រាដំបូង ជាស្នេហ៍បរិសុទ្ធ ដែលបន្សល់ទុកឱ្យយើងនូវអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងចិត្តជារៀងរហូត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ ជាហេតុផលមួយចំនួនដែលប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលចម្រៀងពិសេស ក្លិនទឹកអប់ ឬការទៅលេងកន្លែងចាស់ៗ អាចធ្វើឱ្យអ្នកនឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗជាមួយគ្នាជាច្រើន ដែលស្ថិតជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់អ្នក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ព្រោះអ្នកជឿជាក់ថា អ្នកទាំងពីរនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទៅ៖ ស្នេហ៍គ្រាដំបូង ធ្វើឱ្យមនុស្សគិតថា ជាស្នេហ៍អមតៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគ្រាន់តែជាពេលវេលាមួយ ដែលមនុស្សម្នាក់ជឿថា ជាស្នេហាពិត។ វាគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្ត គ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់មនុស្ស ព្រោះគ្មានលក្ខខណ្ឌ ឬផលវិបាក។ វាជាពេលមួយដែលអ្នកធ្វើតែរឿងអ្វីដែលបេះដូងរបស់អ្នកបញ្ជាឱ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. វាមិនមែនគ្រាន់តែជាស្នេហ៍គ្រាដំបូងប៉ុណ្ណោះទេ តែវាជារឿងទី ១នៃអ្វីៗទាំងអស់៖ វាជាពេលដំបូងដែលអ្នកបានកាន់ដៃគ្នា ជួបគ្នា ថើបគ្នា និង ឈ្លោះ គ្នា។ វាជាអនុស្សាវរីយ៍ដំបូងគេទាំងអស់របស់អ្នក ដែលបានឆ្លាក់ជាប់ក្នុងចិត្ត និងបេះដូងអ្នករហូតទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. លើកទី ១ដែលអ្នកមានមនុស្សស្និទ្ធស្នាល៖ រឿងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដូចជា ស្នាមថើបដំបូង, ឱ ប និង ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ (រួ .ម ភេ .ទ)។ ដូច្នេះមិនថាពេលណាអ្នកគិតដល់រឿងទាំងអស់នេះ និងធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេ អ្នកនឹងតែងតែញញឹម និងក្រហមមុខដូចពេលដែលអ្នកត្រលប់ទៅរកអតីតកាលរបស់អ្នកវិញចឹងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. នៅវ័យក្មេងពេក៖ ជាធម្មតា មនុស្សមានស្នេហាគ្រាដំបូងនៅវ័យក្មេង ដូច្នេះគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើការមើលថែស្នេហាបានឡើយ។ ដូច្នេះពេលអ្នកចូលប្រឡូកក្នុងស្នេហា ដោយមិនបានគិត និងបន្ទាបខ្លួនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ក ម្តៅ រំ ជួ ល ចិត្តខ្លាំង៖ នៅពេលអ្នកមានស្នេហាគ្រាដំបូង អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លាំងបំផុត។ នៅពេលអ្វីៗល្អប្រសើរ អ្នកមានក្តីសុខខ្លាំងបំផុត ដល់ពេលមាន ប ញ្ហា កើតឡើងអ្នកមិនស្រណុកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាក់បីដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងធ្លាក់ ចុះ ដុ ន ដា ប យ៉ាងខ្លាំង។ ស្នេហ៍គ្រាដំបូងដូចជា ល្បែ ង ជិះរទេះភ្លើងលើអាកាសដែរ វាពិតជាគួរឱ្យរំភើបចិត្ត និងធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចបំភ្លេចបានពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ជាស្នេហាថ្មីបំផុតសម្រាប់អ្នក៖ វាគ្រាន់តែជាស្នេហាគ្រាដំបូង ដែលអ្នកមិនទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកមិនត្រូវឱ្យខួរក្បាលច្របូកច្របល់នឹងបេះដូងរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកតែងតែធ្វើតាមបេះដូងរបស់អ្នក ដោយមិនបានយល់ និងគិតគូឱ្យបានវែងឆ្ងាយឡើយ៕


TAG


error: Content is protected !!