ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

មួយជីវិត បុ រ ស មានលទ្ធភាព ប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា .ម ដល់ទៅប៉ុន្មានដង ឬ ៥៣លីត្រ?

56

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាទូទៅ ពេញមួយជីវិត បុ រ ស ម្នាក់មានលទ្ធភាព បា .ញ់ ទឹ ក កា .ម ៧ ២០០ ដង ហើយចំណុះ ទឹ ក កា .ម សរុបពេញមួយជីវិត បុ រ សមានបរិមាណជា ៥៣ លីត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីស្ថិតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ ខាងក្រោមគឺជាចំណុចជុំវិញ ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់ បុ រ ស ដែលចាត់ទុកជាការពិតដ៏អាថ៌កំបាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ចំនួន ទឹ .ក កា .ម ដែលបាន បា .ញ់ បញ្ចេញម្ដងមានបរិមាណ ពី១ ទៅ២ ស្លាបព្រាកាហ្វេ។​ – បុរសអាចប្រើហត្ថាសាប់បញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម ជាមធ្យម ២០០០ ដង ក្នុងមួយជីវិត។- ល្បឿនការ បា .ញ់ យន្ដហោះ (បាញ់ ទឹ .ក កា .ម ) ជាមធ្យម ៤៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុង ១ ម៉ោង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– បរិមាណសារធាតុកាឡូរីក្នុង ទឹ .ក កា .ម មួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានចំនួន ៧ កាឡូរី។ – ប្រវែង លិ .ង្គ ជាមធ្យមនៅ ពេលមិនទាន់ដំឡើង ឫទ្ធិ គឺ ៨,៩០ សង់ទីម៉ែត្រ។ – ប្រវែង លិ. ង្គ ជាមធ្យមពេលឡើងរឹងពេញកម្លាំង ១២,៩៥ សង់ទីម៉ែត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– លិ .ង្គ តូចបំផុតតាមធម្មជាតិមានប្រវែងក្នុងកំណត់ត្រា ១,៥៨ សង់ទីម៉ែត្រ។ – លិ .ង្គ ធំបំផុតតាមធម្មជាតិក្នុងកំណត់ត្រាមានប្រវែង ២៧,៩៥ សង់ទីម៉ែត្រ។ – លិ .ង្គ ធំបំផុតក្នុងពិភពសត្វមានប្រវែង ៣,៣៥ ម៉ែត្រ (ត្រីបាឡែនខៀវ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​- ពេលវេលា និងរដូវឡើងចំណង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ខ្ពស់បំផុតចំពោះ បុ រ ស គឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។ – អាហារដែលបង្កើន ចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា សម្រាប់ បុ រ ស គឺអយស្ទើរ សាច់ខ្លាញ់តិច គ្រឿងសមុទ្រ ធញ្ញជាតិ និងស្រូវសាលី។ – បុរសដែលនិយាយថា ខ្លួនបានប្រើហត្ថា បា .ញ់ យន្ដហោះ គឺមានចំនួន ៦០ ភាគរយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​- បុរសដែលនិយាយថាខ្លួនបានប្រើហត្ថា បា. ញ់ យន្ដហោះយ៉ាងតិចម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួន ៥៤ ភាគរយ។ – ពេលវេលាដែលបុរសត្រូវការដំឡើងអានុភាព លិ. ង្គ រឹងឡើងវិញពីចន្លោះ ២ នាទីទៅ ២ សប្ដាហ៍។ – ឱកាសដែល លិ. ង្គ ឡើងរឹងអំឡុងពេលថ្ងៃជាមធ្យមមានចំនួន ១១ ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ឱកាសដែល លិ .ង្គ ឡើងរឹងពេញអានុភាពអំឡុងពេលយប់ជាមធ្យមមានចំនួន ៩ ដង។ – សិ .ច ដោយប្រើមាត់ ជួយឲ្យ លិ .ង្គ ឡើងរឹងធំ – ការ ជ ក់ បា រី អាចបង្រួម លិ .ង្គ រហូតដល់ ១ សង់ទីម៉ែត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ការដំឡើងរឹងនៃ លិ .ង្គ បង្ហាញពីលំហូរ ឈា ម ប្រសើរក្នុងសរីរាង្គ និង ដុ ត បំ ផ្លា ញ កំណកកំបោរក្នុងសរសៃ ឈា ម និងទប់ទល់នឹង ប ញ្ហា អ សមត្ថភាព ផ្លូ .វ ភេ .ទ។ – ការ ស ម្រេ ចកា .ម របស់ បុ រ ស ជាមធ្យមរយៈពេល ៦ វិនាទី – លិ .ង្គ មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទពង្រីក និងពន្លូតនៅពេលឡើងរឹង និងប្រភេទធំធាត់ជាប្រក្រតី តែមិនពង្រីកមាឌធំណាស់ណាទេក្រោយដំឡើងឫទ្ធិ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– លិ .ង្គ ដែលបានបំពេញចំណង់ដល់ នា រី ច្រើនបំផុត អាចជាស្ដេចហ្វាតេហ្វេហ៊ីនៃប្រទេសតុងហ្គា ដែលបាន រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយនារីមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់មួយភ្លើងណាសោះ ៣៧ ៨០០ នាក់ចន្លោះឆ្នាំ ១៧៧០ និងឆ្នាំ១៧៨៤។ – បុរសសង្ហាអាចមាន មេ ជី វិ ត ខ្លាំងក្លាជាង បុ រ ស សាមញ្ញ។ – ការ បា. ញ់ បញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធខួរក្បាល តែវាទាក់ទងនឹងខួរឆ្អឹងខ្នង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ប ញ្ហា ប ង្ក ឲ្យ លិ .ង្គ គ្រេ ច ថ្លោះ ឬបា ក់ ច្រើនបំផុតគឺការ ស ម្រេ ច កា .ម ដោយខ្លួនឯងដ៏កំរោល។ – រសជាតិ ទឹ .ក កា .ម របស់ បុ រ ស មានការប្រែប្រួលទៅតាមរបបអាហាររបស់ពួកគេ។ – ផ្លែឈើជាតិជូរ និងគ្រឿង ស្រ វឹ ង (លើកលែង ស្រា កែ ច្នៃ) បន្ថែមរសជាតិ ត្រេ ក ត្រ អា ល និងជាតិផ្អែម។ – ព ង ស្វា .ស របស់ បុ រ ស អាចនឹង ផ្ទុះ បើមិនបាន រួ .ម ភេ .ទ ឬបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម ? នោះគឺជារឿងកុ ហ ក ទាំងស្រុង៕


TAG


error: Content is protected !!