ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ការពិត ៦យ៉ាងអំពីការ រួ .ម ភេ .ទ ដែលអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់បានដឹង

36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាប្រធានបទមួយដែលយើងត្រូវជជែកជាមួយគ្នាដោយបើកចំហរ បើទោះបីជាមានមនុស្សជាច្រើន អៀ ន ខ្មា ស់ មិនហ៊ានមកពិភាក្សា ឬរៀនជាមួយគ្នាក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ .ទ មិនត្រឹមតែជាតម្រូវការខ្លួនប្រាណប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏សកម្មក្នុងការជួយដល់សុខភាព និងអារម្មណ៍របស់គូស្វាមីភរិយាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះមិនត្រូវអៀនខ្មាស់ ត្រូវសិក្សាពីរឿងដែលត្រឹមត្រូវជុំវិញបញ្ហានេះ។ ការបានយល់ដឹងពីតម្រូវការ និងសកម្មភាពថ្មីៗជាមធ្យោបាយមួយដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ទាំងសុខភាពរាងកាយ និងខួរក្បាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាការពិត ៦យ៉ាងទាក់ទងនឹងការ រួ .ម ភេ .ទ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. មនុស្សស្រីមិនចង់ ប្រ ឈ ម មុខនឹងបញ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ ឡើយ៖ ជាការពិតណាស់ ថាមពល ផ្លូ .វ ភេ .ទ ទាំងរបស់បុរស និងស្ត្រីអាចថយចុះ, មិនអាច ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម បាន, ឈឺចាប់ក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ ឬ ចេញ ឈា .ម ក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ រួច…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាអាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុជាច្រើនទាក់ទងនឹងខ្លួនអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថា ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមានភាពខុសប្រក្រតី អ្នកត្រូវប្រញាប់ទៅជួបនឹងអ្នកជំនាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ចំ ណ ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់មនុស្សស្រីដទៃដោយមិនចាំបាច់មាន បុ រ ៖ ពិតប្រាកដណាស់ ចំ ណ ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនដូចគ្នាទេ, សូម្បីតែបុរស និងស្ត្រី។ ថាមពល ផ្លូ .វ ភេ .ទ ខុសប្លែកពីគ្នាទាក់ទងនឹង ស្នេ ហា របស់អ្នកជាង ភេ .ទ របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបនឹងអ ន់ ថ យ ចុះ ក្រោយពេលអស់ រ ដូ វ៖ នេះជាការពិតរបស់ ម នុ ស្ស ស្រី មួយចំនួន ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ឡើយ។ ការពិតមនុស្សស្រីមួយចំនួនក្រោយពេល ប្រ ឈ ម មុ ខ នឹងការ រាំ ង រ ដូ វ រួ ច ថាមពល ផ្លូ .វ ភេ .ទរបស់នាងមានការកើនឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះប្រហែលជាដោយសារតែ រា ង កា យ របស់នាងមាន ភា ព សុ ខ ស្រួ ល, មិនព្រួយបារម្ភពីការ លេ ប ថ្នាំ ព ន្យា កំ ណើ ត ទៀត។ ដូច្នេះថាមពល ផ្លូ .វ ភេ .ទ អ ន់ ថ យ ចុះក្រោយពេល រាំ ង រ ដូ វ មិនមែនជារឿងមួយត្រឹមត្រូវឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ការសម្រេចទឹកកាមជាវិធីតែមួយគត់ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ៖ មនុស្សស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តការ លេ .ង ស្ទា .ប អ ង្អែ .ល និង ឱ បថើ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា ការ ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម ជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីមានក្តីសុខ ដូច្នេះអ្នកគួរគិតឡើងវិញម្តងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ប្រសិនបើអ្នក រួ .ម ភេ .ទ ក្នុងថ្ងៃមក រ ដូ វ អ្នកមិនអាចមាន ផ្ទៃពោះ ឡើ យ៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ ក្នុងថ្ងៃម ក រ ដូ វ មិនមែនជាវិធី ដើម្បីគេចផុតពីការមាន ផ្ទៃ ពោះ ទេ។ បើទោះបីជាសព្វថ្ងៃនេះ គេគិតថា អត្រានៃការ រួ .ម ភេ .ទ រួច មា ន ផ្ទៃពោះក្នុងពេលមក រ ដូ វ មានតិចក៏ពិតមែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែដោយសារ មេ ជី វិ ត ឈ្មោ ល របស់ បុ រ ស អាចរស់បានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ ៣-៤ថ្ងៃ ហើយ ស៊ុ ត នឹង ធ្លា ក់ ឆាប់ៗ ដូច្នេះប្រសិនបើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ អ្នកបាន ប ង្កា ត់ ភ្លើ .ង ស្នេ .ហ៍ ជាមួយគ្នា សមត្ថភាពរបស់ មេ ជី វិ ត ឈ្មោ ល នឹងតែអាចមានជីវិត នៅតែអាចជួបជាមួយនឹង ស៊ុ ត ដើម្បីបង្កកំណើត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ការ រួ .ម ភេ .ទ ក្រោយពេលរៀបការរួចត្រូវបានគេចាត់ទុកថា មានសុវត្ថិភាពបំផុត៖ រឿងនេះមិនពិតឡើយ! ការរៀបការហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ សុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ក្រោយពេលរៀបការរួចពិតមានសុវត្ថិភាពបំផុត(គេចផុតពីការ ឆ្ល ង មេ រោ គ តា ម ការ រួ .ម ភេ .ទ ) នៅពេលអ្នកទាំងពីរស្មោះត្រង់នឹងគ្នា៕


TAG


error: Content is protected !!