ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

៤ ក្បា .ច់ ស៊ិ .ច ពិសេសៗ សម្រាប់ បុ រ ស ដែលមាន អា អូ .ន តូ .ច គ្រ ប់ប្រភេទ

32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា អូ .ន តូ .ច ធំ មិនមែនជារៀងល្អសម្រាប់ពេល រួ .ម ភេ .ទ ទាំងអស់នោះឡើយ ហើយក៏មិនមែនត្រូវការប្រើគ្រប់ ក្បា. ច់ ឬគ្រប់ ស ម យុ .ទ្ធ នោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានថ្មី គឺថា អ្នកអាចទទួលបទពិសោធន៏នៃក្តីសុខខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងមនុស្សដ៏ប៉ិនប្រសប់ ដោយមិនចាំបាច់គិតថាគាត់ធ្វើការជាមួយអ្វីឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ ជា ក្បា .ច់ ស៊ិ .ច ៤ ប្រភេទខុសៗគ្នាមិនថា បុ រ ស មាន អា អូ .ន តូ .ច ធំ ឬតូចនោះឡើយ ក៏អ្នកអាចឈានដល់ ចំ ណុ ច សុ ខ ខ្លាំ ង បំផុតបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសដែលមានអាអូនតូចមធ្យម៖ ក្បា .ច់ ស៊ិ .ច ភាគច្រើនជាការពិសោធន៏តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកជំនាញផ្នែក ស៊ិ .ច បានណែនាំថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកដៃរបស់អ្នកព័ទ្ធជុំវិញស្មារបស់គាត់ ហើយជើងរបស់អ្នកព័ទ្ធជុំវិញ ក្បា ល ពោះរបស់គាត់ មុនពេលដែល គា ត់ លុ ត ជ ង្គ ង អង្គុយ ដូច្នេះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យជាកៅអីសម្រាប់អ្នកបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុញខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកឲ្យស្និទ្ធិ នឹង ខ្លួ ន ប្រាណរបស់គាត់វិញ នៅពេលគាត់ប្រើ អា អូ .ន តូ .ច សំរុកចូលក្នុង ល្អោ ង ស ម្ងា .ត់ របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសមាន អា អូ .ន តូ .ច ធំ៖ ត្រូវប្រើពេលវេលា ១០ ទៅ ១៥ នាទីដើម្បីលេង ស្ទា ប អ ង្អែ ល ឲ្យ ទ្វា រ មា .ស បើកធំ ហើយប្រើ ទឹ ក រំ អិ ល ជាជំនួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើ ដៃ របស់អ្នក លា ប ប្រេ ង រំ អិ ល ពេញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ និងលើ ក្បា ល អា អូ .ន តូ ច របស់គាត់។ តែអ្នកកុំភ្លេចលា ប ប្រេ ងរំ អិ ល នៅលើ ទ្វា មា .ស របស់ខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចលនាទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសមាន អា អូ .ន តូ .ច ខ្លីជាង ៦ អ៊ីញ៖ ដាក់ ក្បា ល និងស្មារបស់អ្នក គេ ង លើ ខ្នើ យ រួច ប ង្ហើ ប គូ .ថ របស់អ្នកឡើង ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួល ប្រ យុ ទ្ធ ពីក្រោយ។ តែអ្នកត្រូវចាំជៀសសវាងការប្រើ ទឹ ក រំ អិ .ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុ រ ស មា ន ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ តូ .ច៖ សូមឲ្យគាត់ឈរជាប់នឹងពូកដែលអ្នកគេង ហើយលើកខ្លួនរបស់អ្នកឡើងម្តងម្ខាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះគាត់អាចប្រើស្មារបស់អ្នកដើម្បីជួយនៅពេលគាត់កំពុងប្រើ អា អូ .ន តូ .ច សំ រុ ក ចូល ទា្វ រ មា .ស របស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងអាចដឹងពី ក្បា ច់ មួយណាដែលប្រសើរបំផុត តែវាអាស្រ័យលើភាពបត់បែននៃ អា អូ .ន តូ ច របស់គាត់ដែរ៕


TAG


error: Content is protected !!