ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ល ក្ខ ខ ណ្ឌ ទាំង ១០ យ៉ា​ ង ធ្វើ ឲ្យ ​ស្រ្តី ច ង់ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំ ង បំ ផុ ត

32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាការ លំ បា ក ខ្លាំ ង ណាស់ នៅពេលដែលអ្នកបានឭថា “ខ្ញុំ អ ត់ មា ន អា រ ម្ម ណ៍ ទេ” ឬ “ខ្ញុំដូចជា ធុ ញ ទ្រា ន់ ណា ស់” ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ម្ដងៗ។ ទាំង បុ រ ស ស្ត្រី នៅពេលដែលបានឭសំនួរនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនឹង បា ត់ ប ង់ អា រ ម្ម ណ៍ ខណៈដែល ខ្លួ ន កំពុ ង ក្តៅ ខ្លួ ន ច ង់ សិ ច នោះ ។ តែអ្វីដែលសំខាន់នោះ អ្នកត្រូវតែប្រ មូ ល តិ ច និ ក ល្អ ៗ មកវិញ ដោយដឹងថា ដៃ គូ ស្នេ ហា របស់អ្ន កច ង់សិ ច នៅពេល ណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកច ង់ធានាកា រ រួ ម ភេ ទ ប្រកបដោយ អា រ ម្មណ៍ រី ក រា យ និង សុ ភ ម ង្គ ល ក្នុង ជី វិ ត សូមអាន គ ន្លឹះដូចខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ទី លា ន រួ ម ភេ ទ ប្រ ក ប ដោយ ភាព ច្នៃ ប្រ ឌិ ត៖ ប្រសិនបើដៃ គូ របស់អ្ន ក ប្រកបដោយការ ច្នៃ ប្រ ឌិ ត ដូចជាចង់បើកទី លា ន រួ ម រ័ កនៅផ្ទះបាយ និងចា ក់ តន្ត្រីក្នុងបន្ទ ប់ ដែលទាំងនេះជាការអំណោយផលដ៏អស្ចារ្យ។ ដូច្នេះ នៅពេលក្រោយអ្នកនឹងបានភ្លក់អាហារឆ្ងាញ់បំ ផុ ត ក្នុងផ្ទះបាយ យ៉ាង ក្តៅ រោ ល រា ល មុននឹងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ការត ម រួ ម ភេ ទ៖ ប្រ សិ ន បើ ស្ត្រី ស្ថិតនៅឯ កោ ម្នា ក់ ឯង ក្នុងពេលមួយ នោះបញ្ជាក់ថាជាឱកាសមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា នាងកំពុងស្វែង រ ក ដៃ គូ ស ម្រាប់ រួ ម រ័ ក្សដែលវាអាចជាអ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ស្ថា ន ភា ព ផ្លូ វ ភេ ទ មួយដ៏យូរអង្វែង៖ នៅពេលដែលស្ត្រីមាន ទំ នា ក់ ទំ ន ង ផ្លូ វ ភេ ទ មួយដ៏យូ រអ ង្វែ ង ឬខា ងរួ ម រ័ ក្សច្រើនថ្ងៃ នោះវានឹងធ្វើឲ្យជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ អ្នក ក៏ដូចជា ស្ត្រី ជាដៃ គូ អ្នកកា ន់ តែ អ ស្ចារ្យ ពេលនោះហើយដែលដៃ គូ រប ស់ អ្ន កច ង់លេ ប ត្រ បា ក់ គ្នាទៅ វិ ញ ទៅ មក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ភា ព យ ន្ត ដ៏ ស៊ិ ច ស៊ី៖ ស្ត្រី ភា គ ច្រើន មិ ន មែន ប ណ្តែ ត ខ្លួ ន ទៅក្នុងស៊ិ ច ស ម្ព័ ន្ធ ក្នុង ខ្សែ ភា ព យ ន្ត ឡើយ។ ឈុតឆា ក រួ ម ភេ ទ ក្នុង ខ្សែ ភា ព យន្ត ដោយមានលោក Brad Pitt ឬ Antonio Banderas វាមិនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាព ត្រេ ក ត្រ អា លរបស់នា ងឡើយ។ តែដើម្បីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភា ព ត្រេ ក ត្រ អា ល នៅពេលមើល ភា ព យ ន្ត ស៊ិ ច ស៊ី លាយ ឡំភា ពស៊ិ ចនោះ នាងនឹងច ង់ រួ ម រ័ ក្ស ជាមួយនឹងអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ពិធីជប់លៀង៖ នៅទីនេះដែរការ រាំ រែ ក ក្នុងពិធីជប់លៀង វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែ ពុះ ក ញ្ជ្រេ ល ក្នុងកា រ រួ ម ភេ ទ ធ្វេរ ឡើង ជាពិសេស ស្ត្រី តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ក្រោយពេលម ករ ដូ វ៖ ជាញឹកញាប់រាល់មួយខែ ស្ត្រី តែ ង តែមានរ ដូ វ ហូ រម ក ក្រោ យ ស្ថា ន ភា ព នេះ ជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អបំ ផុត ដែល ស្ត្រី ច ង់ រួ ម រ័ ក្ស ដែលអ្នកគួរតែដឹង ដើម្បីបំ ពេ ញ កា ម ត ណ្ហា ឲ្យ នា ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ការ ប្រ ច ណ្ឌ៖ នៅពេលដែលអ្នក សំ លឹ ង ទៅកាន់ ស្ត្រី ផ្សេងទៀត ពេលនៅក្បែរនា ង នោះពេលល្ងាចនា ងនឹងរំឭកហេ តុ ផលមួយចំនួន ជាមួយ នឹងអ្នក អ្ន កកុំ ប ន្ត ឲ្យនា ង ប្រ ចណ្ឌ អី ដោយពន្យល់ និងប្រើសម្តីត្រជាក់ផ្អែម នោះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរ រួ ម រ័ កចា ប់ ផ្តើ ម ឡើ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. ចំពេល ភា ព តា ន តឹ ង៖ ប្រសិនបើដៃ គូ របស់អ្នកត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងសា ច់ មា ន់ នោះជាឱកាសរបស់អ្នក ដែលត្រូវចូលរួម លើកកម្ពស់នាង ដើម្បី រំ សា យ ភាព តា ន តឹ ង របស់ នា ង នោះពេលក្រោយរាល់ពេលភាព តា ន តឹ ង វាជាឱកាសរបស់អ្នក ហើយក៏ពេលដែលសាងការ រួ ម រ័ ក្សផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយ៖ នៅពេលដែលនាងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ឬពេលដ៏សប្បាយបំផុតក្នុងជី វិ ត នោះវាក៏ជា ប ណ្តា ញ មួយបន្ថែមថាមពល វិ.ជ្ជមានដ៏ អ ស្ចា រ្យ សម្រាប់ សិ ច ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០. ការពិភាក្សា៖ ទា ក់ ទិ ន រឿ ង ការ រួ ម រ័ ក្សនេះដែរ វាជៀសបំផុតពីការពិភាក្សាឡើយ បើសិនអ្នកបានប្រា ប់ ដៃ គូរបស់អ្នកពីរឿងពុះ ក ញ្ជ្រោ លក្នុងបេះ ដូ ង នោះ នាងនឹងផ្តួ ល ខ្លួ ន ឲ្យអ្នកត្រ ក ង ប៉ មបី ដែលធ្វើឲ្យអារម្ម ណ៍អ្នកឡើងខ្ពស់ដល់មេឃ។នៅពេលដែលអ្នក តូ ច ចិត្តនឹងនា ង ហើយនា ង យំ នោះក៏បញ្ជាក់ថា ជាសញ្ញាដែលនាងយល់ព្រមឲ្យអ្ន ក រួ ម រ័ក្ស ផងដែរ៕


TAG


error: Content is protected !!