ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

៩ចំណុច ដែលស្រ្តីរៀបការរួច ចង់ឱ្យនារីនៅលីវដឹង

89

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរវាងមនុស្សពីរនាក់ ដែលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុត។ វាតម្រូវឱ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ច្រើន និងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសុភមង្គលរបស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះ មានរឿង ៩ចំណុច ដែលស្រ្តីដែលបានរៀបការរួច ចង់ឱ្យនារីដែលគាត់នៅលីវបានយល់ដឹង ដើម្បីឱ្យពួកគេបានដឹងជាមុន មុនពេលដែលពួកគេសម្រេចចិត្តសាងចំណង ស្នេ ហា ជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀនអំពីរៀបចំអិនអាហារ៖ វាអាចជាមុខម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្ត ឬក៏ជាមុខម្ហូបថ្មីមួយដែលអ្នកចង់សាកល្បង។ នារីគ្រប់រូបគួរតែមានការផ្ទាត់ជំនាញផ្នែកមុខវិជ្ជាមេផ្ទះ ព្រោះវាគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ជួយក្រុមគ្រួសារមានភាពសប្បាយរីករាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ដល់នូវភាពស្និទ្ធស្នាល ភាពកក់ក្តៅ និងផ្ដល់ជាឳកាសក្នុងការទទួលទានអាហាជួបជុំគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានបុរសនរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ៖ តើវាពិតឬមិនពិត,បុរសគ្រប់រូបទោះជាល្អយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើឱ្យមានកំហុស នៅពេលណាមួយមិនខាន។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើការយល់ដឹង ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយនឹងហេតុផលច្បាស់លាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវយល់តែអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេ ពេលដែលនិយាយទៅកាន់គាត់។ ការ វា .យ ប្រហា រ ដោយគ្មានការគិតពិចារណា វានឹងអាចធ្វើឱ្យអ្នកជួបនូវរឿង អា ក្រ ក់ មានការស្មុគស្មាញរហូតដល់មានការ បែ ក បា ក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ អ ត់ ធ្ម ត់៖ នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា អ្នកមិនអាចទទួលយកវាបានទៀតទេ, សូមនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ ហើយត្រូវឱ្យអ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀតចេញក្រៅទាំងអស់ បន្ទាប់មកអ្នកអាចយករឿងដែលអ្នកកំពុងតែមានការពិបាកក្នុងចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទ្រាំតទៅទៀតបានយកមកនិយាយតែពីរនាក់ជាមួយគាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនហាននិយាយនូវអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយនោះទេ អ្នកប្រហែលនឹងមានការស្ដាយនៅពេលក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំនាក់ទំនងការងារ៖ ជានិច្ចកាល អ្នកតែងតែព្យាយាមដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។ ការគិតនៃដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហា គឺជាការសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើមិនអាចគេចវេសបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ដូចជាអ្នកកំពុងផ្ដល់នូវគំនិតអ្វីមួយទៅកាន់គាត់។ ទំនាក់ទំនងគឺជាគន្លឹះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកត្រូវចេះគោរពដៃគូរបស់អ្នក ដូចជាមិត្តភក្ដិចឹងដែរ៖ ក្នុងនាមជាមិត្តភក្ដិដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយ និងមានច្រើនទៀតដោយខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើអ្នកមានការគោរពប្ដីរបស់អ្នក ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនោះ វានឹងមានភាពងាយស្រួលដើម្បីប្រាប់រឿងដល់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀនពីរបៀបដើម្បីសម្របសម្រួល៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានតាមតែអំពើចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់ពេលនោះ វានឹងអាចធ្វើឱ្យមានជម្លោះកើតឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចេញទៅខាងក្រៅ ប៉ុន្តែដៃគូរបស់អ្នក គាត់ចង់នៅក្នុងផ្ទះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលដើម្បីរកវិធីណាមួយដែលអ្នកទាំងពីរអាចទទួលយកបាន នូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ រឿងទាំងនេះ វាហាក់ដូចជាសាមញ្ញ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចធ្វើឱ្យមានបែកបាក់ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាតូចៗទាំងអស់នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការជ្រើសរើស៖ កុំជ្រើសរើសយកបុរសម្នាក់ ដោយតែអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា ត្រូវជ្រើសរើសយកបុរសម្នាក់ដែលមានគោលដៅដូចគ្នានិងតម្លៃដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្ដីស្មោះត្រង់ និងការជឿទុកចិត្ត៖ ទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយ។ បើគ្មានពួកវាទេ អ្នកនឹងតែងតែជួបរឿង ក្ដៅ ក្រ ហា យ មិនចេះចប់ និងអាចឈានទៅដល់ការប្រើអំពើ ហឹ .ង្សា ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រើពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នក៖ ទោះជាពាក្យសម្ដី ឬតាមរយៈកាយវិការ អ្នកត្រូវប្រាកដថាធ្វើដើម្បីប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានការចែករំលែកនូវសេចក្ដីប្រាថ្នា សេចក្ដីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក និងការគាំទ្ររបស់អ្នកចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក៕


TAG


error: Content is protected !!