ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

រឿងរ៉ាវពិតនៃជី វិ តរៀ បកា រទាំង 7យ៉ាងដែលម នុ ស្ស ស្រី មិនដែលបានដឹង!!

54

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាពាហ៍ពិពា ហ៍ជាក្តីសុបិន្តរបស់មនុ ស្សស្រីគ្រ ប់រូ ប។ ហើយនេះជាគោលដៅ ឬភាពជោគជ័យរបស់ស្នេ ហា ដែលរ ក្សា ចំ ណ ងស្នេ ហាឱ្យបានយូរអង្វែង។ ជាការពិតណាស់ ជី វិតរៀប ការមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេ នៅមានការពិតជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិនទាន់បានដឹង។ ដូចនេះសិក្សាពីមនុស្សដែលរៀ ប ការជាមួយយើងប្រសើរជាងសិក្សាលើជី វិ តស្នេ ហា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ជីវិតរៀ បការមិ នមែន ស្នេ ហាគ្មា នល ក្ខ ខ័ណ្ឌ៖ វាបង្កប់ទៅដោយភាព ស្អ ប់ ភាពជូ រច ត់ ឃ្លា តឆ្ងា យពីគ្នា ភា ពឯ កោរ ឈឺ ចា ប់ក្ប ត់ផិ ត យើងមិ នស្រឡា ញ់ស្វា មីបាន ២៤ម៉ោងទេ ចំ ណែ កឯ ស្វា មីអ្ន កក៏មានអា រម្មណ៍បែបនេះដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ជី វិ តរៀ បការជា ជី វិ ត នឹងថ្កល់៖ ដោយសារជី វិ តរៀ ប កា រមិ នមែនគ្រាន់តែជាការបង្ហា ញក្តី ស្រ ឡាញ់ តែរៀបការជាស ញ្ញាដែលយើងត្រូវរួម រស់ជាមួយគ្នា ចែ ករំ លែ ក គ្រែ អា ហារ និងសុ ភមង្គ លឱ្យគ្នា ព្រោះអ្នកទាំងពីរជា គូ ជី វិ តនឹងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. រៀប ការមិ នអា ចបំ ពេញត ម្រូវកា រអ្ន កបា នទេ៖ បើសិនអ្ន កមានអារម្មណ៍ ថាខ្វះភា ពកក់ក្តៅ។ ច ង់រៀបការដើម្បី ឱ្យជី វិតរ ស់រវើ ក? អាពាហ៍ពិពា ហ៍មិ នអាចជួ យអ្វីបានឡើយ ព្រោះរៀ ប ការគ្រាន់តែជាការរៀ បការ វាមិនបានផ្តល់អ្វី ផ្សេងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. រៀ បការមិនធ្វើឱ្យអ្ន កកាន់តែប្រសើរឡើងឡើយ៖ រៀ បការមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពជោ គជ័យក្នុង ជីវិត។ កុំនឹកស្មានថារៀ បការនឹងមិ នបង្កភាពតា នតឹ ង ប ញ្ហា វាកើតឡើងតែពេលដំបូងទេមិនមែនរហូតឡើយ ឧបសគ្គនឹងកើនឡើងជារៀងរា ល់ថ្ងៃ។ ដូចនេះអ្នកត្រូវទទួលយក និងដោះស្រាយវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. រៀបការអា ចនាំ រឿ ងអា ក្រ ក់៖ ជីវិ តរៀ បការប្រ ឈមនឹងកា រកុ ហ ក។ ការបំ ផ្លាញទំ នុកចិត្ត ក្តីស្រ មៃអាចកើតឡើង តែកុំ ភ្លេចថា ជីវិតរៀ បការដ៏ ខ្មៅង ងឹ តនេះល្អឱ្យសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

6. ជីវិតរៀ បការជាមា គ៌ាគ្មានព្រំដែន៖ គ្មា នអ្នកណាប្រាប់អ្នកថា អ្វីល្អ អ្វីអាចទទួលយកបា នទេ។ គ្មា នអ្ន កណាហ៊ា នប្រាប់អ្នកគ្រប់យ៉ាងឡើយ។ ព្រោះមានតែអ្នក និងអ្នកដទៃទេនឹងដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា។ ហើយក៏កុំចង់បានចម្លើយត្រឹមត្រូវដែរ ព្រោះវានឹងមិនអាចឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7. ជីវិ តរៀ បការធំ ជា ងអ្នក និងធំ ជា ងគូស្វា មីភ រិយា៖ ស្រឡា ញ់គ្នា ត្រូ វគេ ងជា មួ យ គ្នា ដ ណ្ត ប់ភួ យជា មួ យ គ្នា។ ស្នេ ហា មា នច្រើនទម្រ ង់មិនច្បា ស់លា ស់សម្រា ប់អ្នកដើម្បីស្វែ ងរកអ្វីៗជាច្រើន។ ដូចនេះសំខាន់ត្រូវមានទំនួលខុ សត្រូវ ដើម្បីស្ថេ រភាពស្នេ ហាមុនពេលហួ សពេល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


error: Content is protected !!