ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ដឹងអត់! ស ម្លេងថ្ងូ. រ របស់ម នុ ស្ស ស្រី ជួយអ្វីបានខ្លះដល់ដៃ គូ ពេ ល រួ ម ភេ .ទ?

43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម នុ ស្ស ស្រី អា ចរ កឃើញចំ ណុ ចមិ នទា ក់ទាញ របស់ម នុ ស្ស ស្រីដូ ចគ្នាបា ន ដូចនេះ មនុ ស្សប្រុ សក៏អា ចរ កឃើញចំ ណុ ចមិ នទា ក់ទា ញរបស់ម នុ ស្សស្រីបានដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជា ១០ចំណុចលើខ្លួ ន ម នុ ស្ស ស្រីដែល ម នុ ស្ស ប្រុ ស មិនចូលចិត្ត ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើម៉ូតសក់ខ្លាំងពេក៖ ការប្រើផលិតផលធ្វើឱ្យសក់ស្អាត ក៏ដូចជាគ្រឿងប្រណិតៗតុបតែងលើសក់ ជាចំណុចដែលម នុ ស្សប្រុ សមិ នចា ប់អា រម្មណ៍ ។ ម នុស្សប្រុ សចូ លចិត្តនា រី ស ក់វែ ង ទ ន់រលោងបែបធម្មជាតិ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េកអាប់ខ្លាំងពេក៖ ម៉េកអាប់មុខតិចតួចជាការមួយល្អ តែបុ រ សមិ នចូលចិត្តអ្នកម៉េកអាប់ពេញទាំងផ្ទៃមុខឡើយ ។ ជ្រើសពណ៌ធម្មជាតិដែលសក្តិសមនឹងសាច់មុខអ្នក មកម៉េកអាប់ ។ ត្រូវចាំថា គោលការណ៍នៃការម៉េកអាប់គឺ ម៉េកអាប់កាន់តែតិច សម្រស់កាន់តែកើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់រោមភ្នែក៖ កុំប្រើម៉ាស្ការ៉ាច្រើនពេក ឬពាក់រោមភ្នែក បុរ សៗ ចូ ល ចិត្តរោមភ្នែកវែងស្អាតបែបធម្មជាតិ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េកអាប់ភ្លឺ៖ ផ្ទុយពីការប្រើពណ៌ភ្លឺ ងាកមកប្រើពណ៌ស្រអាប់វិញ ព្រោះបុ រ ស ៗ ចូលចិត្តវា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្មេញលឿង ធុំ ក្លិ នមា ត់៖ ធ្មេ ញលឿ ង ហើយធុំ ក្លិ នមា ត់ធ្វើឱ្យបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សរាល់គ្នា ។ រក្សាអនាម័យមាត់អ្នកឱ្យបានល្អ ដើម្បីឱ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ដោយឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យធ្មេញញឹកញាប់ និងទទួលទានអាហារសុខភាព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្វះអនាម័ យខ្លួ ន ប្រា ណ៖ ក្រចកបាក់ រោមជើងមិនកោរ ជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពី ប្រុ សៗ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអនា ម័យ ខ្លួ នប្រា ណបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បែកមុខស្ងួ ត ឬមា នជាតិខ្លាញ់៖ ត្រូវរក្សាជាតិសំណើមដល់ស្បែកជានិច្ច ព្រោះស្បែកមានជាតិខ្លាញ់ ឬស្ងួ តខ្លាំ ងពេ កនឹងធ្វើឱ្យបុ រ សមិ នចាប់អា រម្មណ៍ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េកអាប់នៅតាមទីសាធារណៈ៖ មនុ ស្សប្រុ សមិ នចាប់អារ ម្មណ៍លើទ ង្វើបែបនេះឡើយ ហេតុនេះកុំម៉េកអាប់នៅកន្លែ ង ណា ត់ជួ ប គ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បបូរមាត់ខ្មៅ៖ ការប្រើក្រែ មខ្មៅអា ចធ្វើឱ្យប្រឡា ក់ធ្មេ ញដោយចៃដន្យ ដែលធ្វើឱ្យដៃ គូ អ្ន កស្អ ប់ខ្ពើ ម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា .ញ់ទឹកអប់ខ្លាំងពេក៖ បា .ញ់ទឹកអប់ស្រាលៗពិតជាគ្រប់គ្រាន់ ការប្រើទឹកអប់ខ្លាំងពេកនឹងមិនធ្វើឱ្យមនុស្សអារម្មណ៍ល្អទេ ។ វិធីដែលត្រឹមត្រូវ គួរបាញ់ទឹកអប់លើ កដៃ ក និងពីក្រោយត្រចៀក មិនមែនលើខោអាវ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


error: Content is protected !!