ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

សុំជំនួយផង! ទប់លែងជាប់ហើយ ប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានឆ្លងជំងឺកូវិដយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយពេលនេះក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលក៏ត្រូវចត្តាឡ័យសក័ ទាំង

375

សួស្តីមិត្តភក្ត័បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ! មិត្តនាងខ្ញុំជាប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅបែកចានគាត់បានឆ្លង ជំ ងឺ កូ វិ ដយ៉ាង ធ្ង ន់ ធ្ងរ ហើយក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលក៏ត្រូវចត្តាឡ័យសក័។នាងខ្ញុំហ្នឹងទិញម្ហូបអាហារយកទៅជូនពួកគាត់ បងប្អូនណាមានចិត្តអាចយកទៅជូនផ្ទាល់រឺក៏តាមរយះនាងខ្ញុំ សូមអរគុណ ABA: 000242999 Ly Chamroeun។

សួស្តីមិត្តភក្ត័បងប្អូនទាំងអស់គ្នា មិត្តនាងខ្ញុំជាប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅបែកចានគាត់បានឆ្លងជំងឺកូវិដយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលក៏ត្រូវចត្តាឡ័យសក័ នាងខ្ញុំហ្នឹងទិញម្ហូបអាហារយកទៅជូនពួកគាត់ បងប្អូនណាមានចិត្តអាចយកទៅជូនផ្ទាល់រឺក៏តាមរយះនាងខ្ញុំ សូមអរគុណ !
error: Content is protected !!